// Algemene voorwaarden | BeterZitten
BeterZitten Ergonomische bureaustoelen

Algemene Voorwaarden

×

Algemene voorwaarden van BeterZitten B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  63214857 

Artikel 1. definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna aangegeven termen in de in dit artikel aangegeven betekenis gebruikt, Leverancier: BeterZitten B.V. Koper: De wederpartij van leverancier  met wie de leverancier een overeenkomst is aangegaan of aan wie de leverancier een aanbieding heeft gedaan

Artikel 2. toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen leverancier en de koper tot stand komen alsmede op alle aanbiedingen die leverancier doet, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 2. Indien een aanbieding niet wordt aanvaard of een aanvaarding door leverancier wordt herroepen gelden deze algemene voorwaarden als overeenkomst tussen partijen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van kracht.
 4. De regels van de wet zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepalingen vervangen.

Artikel 3. aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, zij gelden gedurende 14 dagen vanaf de op de aanbieding aangegeven datum en kunnen tot 5 werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding door leverancier worden herroepen.
 2. Voor zover de aanvaarding van de koper op ondergeschikte punten van de aanbieding van  leverancier afwijkt geldt de aanbieding van leverancier als door de koper aanvaard tenzij de koper daar onverwijld bezwaar tegen maakt.
 3. Door leverancier gedane aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen.
 4. Alle afbeeldingen, afmetingen, monsters en modellen van door leverancier te leveren producten zijn indicatief en binden leverancier niet tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. In aanbiedingen zijn alle leveringstermijnen indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en is geen reden voor de koper om de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen van de koper op te schorten.
 6. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de koper nalaat voor de (uitvoering van de) overeenkomst relevante informatie te verstrekken.

Artikel 4. wijzigingsbevoegdheid

 1. Indien blijkt leverancier de te leveren zaken niet geleverd kan krijgen heeft leverancier het recht om zaken te leveren die niet wezenlijk afwijken van de overeengekomen zaken. Indien leverancier hier niet in slaagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. schadevergoeding

1.Voor zover leverancier gehouden is tot vergoeding van schade aan de koper is deze schade te allen tijde en in alle voorkomende gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat leverancier aan de koper in rekening brengt.

 • leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de koper of derden verstrekte informatie, producten of diensten.

Artikel 6. prijzen

 1. Alle door leverancier genoemde prijzen zijn exclusief BTW en heffingen.
 • Leverancier is gerechtigd tot verhoging van de met de koper overeengekomen prijs op het moment dat leverancier de te leveren goederen voor een hogere prijs zou aanbieden indien de aanbieding op dat moment zou zijn gedaan. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. levering

 1. Alle door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief levering van de door leverancier te leveren goederen binnen Nederland tot achter de voordeur op de begane grond.
 • Indien door koper gewenst kan leverancier zorg dragen voor inhuizing of  montage van het geleverde. De hier aan verbonden kosten komen voor rekening van de koper. Voor zover leverancier deze werkzaamheden door derden laat uitvoeren is  leverancier niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden de werkzaamheden uitvoeren noch voor schade welke door de inschakelde derde of zijn werknemers of door de derde ingeschakelde derden wordt veroorzaakt.
 • Indien de koper de door leverancier te leveren zaken niet op door leverancier aangegeven tijdstip en locatie in ontvangst neemt of laat nemen, is de koper aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.
 • Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is leverancier gerechtigd deze uren afzonderlijk bij de koper in rekening te brengen.

Artikel 8. afnameverplichting en levering

 1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze zijn besteld en bevestigd en of worden bezorgd of aan hem ter beschikking worden gesteld. De koper is aansprakelijk voor de kosten welke als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting ontstaan en dient deze aan leverancier te vergoeden.
 • Leverancier verplicht zich de op grond van de overeenkomst te leveren zaken eenmaal aan te bieden. Indien de zaken niet worden afgenomen is de koper aansprakelijk voor alle kosten welke hier uit voortvloeien.
 • Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij deellevering is leverancier bevoegd het geleverde te factureren. Op deze factuur is dan artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Nadat de door leverancier te leveren zaken zijn bezorgd of zijn aangeboden draagt de koper het risico voor de zaken. 
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van een volgende fase uitstellen tot de koper de resultaten van daar aan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Bij franco levering is de koper aansprakelijk voor alle (gevolg) schade welke tijdens het vervoer van de fabrikant van leverancier tot aan het afleveradres van de koper te leveren zaken ontstaat.

Artikel 9. zekerheid

1. Indien leverancier, voordat de zaken zijn geleverd gegronde reden heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen jegens leverancier niet zal nakomen dient de koper op verzoek van leverancier zekerheid te stellen voor nakoming van de verplichtingen bij gebreke waarvan leverancier de overeenkomst kan ontbinden. In dat geval is leverancier niet gehouden schade aan de koper te vergoeden en is de koper verplicht eventuele schade aan leverancier te vergoeden.

Artikel 10. garanties

 1. Leverancier geeft garantie op de door hem geleverde zaken voor zover de fabrikant van deze zaken garantie geeft. Alle overige garantie is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. reclamaties

1.Zichtbare gebreken aan de door leverancier geleverde zaken dient de koper binnen vijf werkdagen na levering aan leverancier te melden bij gebreke waarvan de koper de levering heeft geaccepteerd.

 • Niet zichtbare gebreken aan de door leverancier geleverde zaken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking aan leverancier te melden bij gebreke waarvan de koper de levering heeft geaccepteerd.

Artikel 12. betalingen

 1. De koper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen ( bijvoorbeeld een deel aanbetaling direct bij opdracht), gehouden uiterlijk 8 dagen na de op de factuur aangegeven factuurdatum de factuur volledig te voldoen. 
 • Bij niet tijdige betaling is de koper aan de leverancier

1% van het onbetaald gebleven factuurbedrag verschuldigd per maand of gedeelte daarvan dat de betalingstermijn is overschreden.

 • Indien de koper failliet gaat, surseance van betaling verkrijgt of in staat van liquidatie geraakt zijn alle facturen direct opeisbaar. 
 • Indien de betalingstermijn van 8 dagen is overschreden staat het leverancier vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven en conservatoir (derden) beslag te laten leggen. De aan de incasso verbonden kosten zullen door de koper worden voldaan op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten. De kosten welke zijn verbonden aan een conservatoir (derden) beslag komen geheel voor rekening van de koper.
 • Door de koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de kosten aan leverancier. 

verschuldigde rente, kosten, boeten en vermogensschade ex artikel 6:96 lid 2 BW, nadat alle rente, kosten, boeten en vermogensschade ex artikel 6:96 lid 2 BW zijn voldaan strekken betalingen ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn gebleven.

Artikel 13. overmacht

1.Tijdens overmacht worden alle verplichtingen welke leverancier jegens de koper en derden welke bij de overeenkomst zijn betrokken opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt zijn zowel de leverancier als de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat leverancier enige schade behoeft te vergoeden.

Artikel 14. eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier tot de op de zaken betrekking hebbende factuur, alsmede de op de factuur  betrekking hebbende boeten en kosten terzake rente, incasso en conservatoir  (derden) beslag volledig zijn voldaan.
 • De koper is niet bevoegd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of anderszins te bezwaren of aan derden in bezit te geven.
 • De koper geeft leverancier, of door leverancier aangewezen derden,  onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om ter effectuering van zijn eigendomsvoorbehoud alle plaatsen waar de betreffende zaken zich bevinden te betreden en deze mee te nemen.
 • Door leverancier aan de koper ter hand gestelde voorstellen en tekeningen blijven eigendom van  leverancier.
 • Op verzoek van leverancier dient de koper de hiervoor bedoelde voorstellen en tekeningen binnen drie werkdagen aan leverancier te doen toekomen, op straffe van een boete van €.500,00 per dag bij nietnakoming.
 • Het is de koper niet toegestaan zonder toestemming van leverancier (delen van) voorstellen en tekeningen te kopiëren of aan derden ter inzage te geven op straffe van een boete van €. 500,00 per overtreding.

Artikel 15. rechtskeuze en relatieve bevoegdheid 1. Op alle door leverancier gedane aanbiedingen en de overeenkomsten waar de leverancier partij bij is, is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover het recht dit toestaat kiezen partijen uitdrukkelijk voor de Rechtbank van de vestigingsplaats van gebruiker als relatief bevoegde instantie.